tact


 
 
 
 

tact

CASUS

Changemanagers lopen stuk op machtsspelletjes
Drie changemanagers binnen een financiële dienstverlener zijn betrokken bij strategische programma’s en lijken de speelbal van machtsspelletjes op het hoogste besluitenniveau.
Ze zetten zich met hart en ziel in maar beginnen zich af te vragen of dat zin heeft, hoelang ze dat nog volhouden en of ze eigenlijk nog wel deel willen uitmaken van deze arena waarin het niet lijkt te gaan over de urgentie en samenhang binnen de programma’s maar over de posities van betrokken managers.

HWP Consulting is gevraagd deze changemanagers te helpen met de vraag hoe zij hun tactische vaardigheden kunnen versterken in het belang van hun eigen gezondheid en om hun slagkracht en hun regie van de beweging van deze programma’s te vergroten.

 

view

CASUSBESCHRIJVING

Samen met de changemanagers brengen we tijdens een kick-off in kaart wat ons gezamenlijke vertrekpunt is. Gezamenlijk schetsen we de gewenste situatie, de sleutelthema’s de benodigde competenties, mindset en tactische vaardigheden.

 

focus

8-vragen-reflectie

Om focus aan te brengen maken we in de workshop gebruik van 8 focusvragen die zij elk voor een eigen meest lastige voorval uitwerken. Daarmee brengt iedere changemanager zijn eigen sleutelthema exact in kaart.
Dit is tevens de basis voor een programma-opstelling die we tijdens de workshop met behulp van Playmobil poppetjes stap voor stap opbouwen. Aan de hand van deze mini-opstelling geeft iedere changemanager toelichting op zijn of haar voorval.
In workshopvorm worden zo de kenmerken van het thema verzameld, het effect dat het heeft op de changemanagers zelf en het effect dat het heeft op de programma’s.
Wie zijn betrokken, wie oefenen (onbedoeld) invloed uit? Wie ‘gijzelt’ mogelijk het programma? Waar gaat het mis, wat gaat daaraan vooraf, wat doen de changemanagers zelf (niet) om het tij te keren, waar acteren zij eerder emotioneel dan functioneel en laten ze zich daardoor ‘bespelen’? Hoe verhouden zij zich tot thema’s als macht en persoonlijk leiderschap? Wat is hun mogelijke invloed om het spel anders te regisseren?

 

plan

Thema-‘s vertalen naar eigen tactiek

Met behulp van enkele (theoretische) kaders over politiek, macht, narcisme, invloed, organisatiecultuur en tactiek wordt het inzicht vergroot over het ‘spel’ waarin zij zich bevinden en hoe hun eigen thema’s daarin terugkomen.
Vanuit deze reflectie op het eigen voorval wordt de ‘onderstroom’ van de arena zichtbaar en wordt helder wat er ‘eigenlijk’ gebeurt en op welke laag ze zich tactisch ‘eigenlijk’ zouden moeten richten. Wat kunnen zij bij hun voorbereiding van beslismomenten meteen praktisch toepassen aan handvatten zoals ‘politiek handelen, besluitkracht en inhoudskwaliteit’. Wat vraagt dit van hun eigen gebruikelijke functioneren?
Iedere changemanager werkt de eigen tactische aanpak uit waarin o.a. positiespel, eigen effectieve houding en gedrag en doelgerichte mondelinge en schriftelijke communicatie worden omschreven.

 

guide

Voorbereiding op meer invloed zonder macht

Met de blauwdruk van het persoonlijke tactische plan wordt een eerstvolgend cruciaal beslismoment in het eigen programma voorbereid.
Iedere changemanager maakt een tactische planning en stelt een checklist op met ‘alerts’ van gedrag van betrokken spelers in e-mails, meetings of koffiegesprekken van de betrokken spelers waarop te letten als input voor de eigen tactiek.
De changemanagers presenteren hun voorbereiding van het echte beslismoment aan elkaar om feedback te krijgen hoe zij overkomen, om uitgedaagd te worden hoe stevig ze ‘in de wedstrijd’ zitten. Twee van de drie maken gebruik van de mogelijkheid om met een ervaren leiderschaps-trainingsacteur te oefenen.

 

Tijdens de aanloop naar dit moment hebben we tweemaal telefonisch een sparringsmoment met de change-managers om met hen de onderstroom in de arena te blijven analyseren en te kijken of hun stapsgewijs in de wandelgangen al uitproberen van hun tactiek effect heeft of wat ze zouden kunnen aanpassen.
Na twee weken wordt met deze drie changemanagers samen de eigen tactiek, het effect op hun programma en het effect op hun eigen stressniveau geëvalueerd en het persoonlijk tactisch plan onder de loep genomen.

 
 
 

info@hwpconsulting.nl

|