org p3m3


 
 
 
 

organization

Verbeter de kracht van uw projectenorganisatie Stap voor stap met P3M3®

Met behulp van het P3M3 volwassenheidsmodel kun u op een gestructureerde manier verbeteringen doorvoeren om de kracht van uw project-, programma- en portfoliomanagement te versterken. P3M3 helpt u vast te stellen wat de kwaliteit is van uw huidige organisatie maar ook waar het beste als eerste verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om daarmee afgebakende en weloverwogen keuzes te kunnen maken welke stappen te zetten in welke volgorde.

 

P3M3 biedt

– een helder startpunt;
– een referentiemodel op basis van best practices;
– een gemeenschappelijke taal en visie;
– een samenhangend model voor project-, programma- en portfoliomanagement;
– een uitgebreide benchmark ten opzichte van collega organisaties
– een raamwerk voor het prioriteren van verbeteracties.

Met behulp van P3M3 kunnen wij voor u een geïntegreerde volwassenheidsmeting uitvoeren voor project-, programma- en portfoliomanagement in uw organisatie maar kunnen wij dit ook afzonderlijk uitvoeren voor de verschillende aandachtgebieden.

Met behulp van het P3M3 kijken we niet alleen naar de processen maar ook naar de organisatie en de prestaties binnen de verschillende aandachtsgebieden.

 

Aandachtsgebieden

P3M3 onderscheid 7 aandachtsgebieden voor het gestructureerd uitvoeren van project-, programma- en portfoliomanagement:
– Organisatie Governance
– Batenmanagement
– Financieel management
– Stakeholdermanagement
– Risicomanagement
– Management control
– Capaciteitsmanagement

 

Niveaus

P3M3 onderkent 5 niveaus van volwassenheid:
1. Initieel: chaotisch, ad hoc, heroïsch;
2. Herhaalbaar: gestandaardiseerd;
3. Gedefinieerd geïnstitutionaliseerd;
4. Beheerst: gekwantificeerd;
5. Geoptimaliseerd: voortdurend verbeterend.

 

Verbeteren van uw prestaties

Met het verbeteren van de volwassenheid van uw projectenorganisatie bent u in staat uw projecten, programma’s en portfolio’s op een steeds meer beheerste manier uit te voeren. Daarmee verhoogt u niet alleen de voorspelbaarheid van het resultaat maar verbetert u ook de prestatie van het uitgevoerde werk.

 

Start uw verbeterproces

Volwassenheidsmodellen kunnen binnen een enkele afdeling of voor een gehele organisatie gebruikt worden. Ook kunnen ze worden ingezet om bedrijfsonderdelen met elkaar te kunnen vergelijken. Hiermee verkrijgt men bijvoorbeeld een instrument om ‘zwakkere’ broeders te koppelen aan ‘meer ervaren’ onderdelen zodat van elkaar geleerd kan worden.

Aanpak

De volwassenheidsmeting wordt in drie stappen uitgevoerd.
1. Een kick-off, waarbij we met u de scope en de aandachtsgebieden van het assessment en een 1e indicatie van de volwassenheid bepalen. Is het voor zowel project-, programma- en portfoliomanagement of slechts voor éen of twee aspecten? Moeten alle projecten in het assessment worden meegenomen of moet specifiek gekeken worden naar bepaalde type projecten zoals strategische projecten en ICT-projecten, et cetera? Op basis daarvan wordt bepaald wie zal worden geïnterviewd en wordt een tijdsplanning opgesteld.
2. Tijdens de 2e stap worden de eigenlijke interviews afgenomen. Daarbij worden zowel leden van het management geïnterviewd als projectmanagers, teamleden, gebruikers en dienstverleners.
3. Tenslotte vindt de analyse en rapportage van de resultaten plaats. Er wordt gerapporteerd over:
– score van de volwassenheid over de afgesproken gebieden van project-, programma- en portfoliomanagement;
– belangrijkste bevindingen bij de afzonderlijke processen;
– significante verschillen tussen de verschillende geïnterviewde partijen;
– het door de partijen aangegeven gewenste niveau van volwassenheid per aandachtsgebied
– aanbevelingen en aanpak van de eventueel door te voeren veranderingen.

Op basis van de resultaten van de volwassenheidsmeting kunnen we met u de plannen voor het doorvoeren van de verbeteringen opstellen. Wat zijn de zwakke punten en wat zijn de sterke punten? Met welke verbeteringen kunnen we het beste als eerste starten en wat kan wachten, et cetera?
Tenslotte kunnen wij u helpen bij het doorvoeren van de geïdentificeerde verbeterpunten.

Wij kunnen de volwassenheidsmeting op basis van het P3M# zowel in het Nederlands als in het Engels uitvoeren. De vraagstelling in het Nederlands voorkomt vaak veel verwarring bij de geïnterviewden.

 

HWP pre-scan

Ter kennismaking met P3M3 kunt u bij ons via de website een pre-scan voor portfoliomanagement uitvoeren. De pre-scan geeft u inzicht in de kracht van P3M3 en inzicht in het belang van een volwassenheidsmeting voor uw organisatie. Let op: de pre-scan is niet een voldoende basis om de sterke en zwakke punten van portfoliomanagement in uw organisatie te identificeren en daarmee een verbeterplan voor uw organisatie op te stellen. Daarvoor moet eerst een volledig assessment plaatsvinden. Deze pre-scan is in het Engels.

 

P3M3 self-assessment

Via HWP kunt u ook een P3M3 self-assessment uitvoeren. Dit zelf-assessment kunt u doen zowel over uw project-,programma als portfoliomanagement. Dit self-assessment geeft u inzicht in de door uw mensen ervaren volwassenheid van uw organisatie en daarmee direct het belang van een dergelijke volwassenheidsmeting voor uw organisatie.
Vanuit HWP kunnen wij u helpen met het opzetten van het self-assessment en het interpreteren van de resultaten: Hoe kunnen we het assessment het beste indelen? Welke aandachtsgebieden kunnen we het beste onderzoeken? Wie kunnen we hiervoor het beste interviewen? Hoe moeten we de resultaten van het self-assessment interpreteren? Wat zijn de gewenste vervolgstappen voor onze organisatie?
Met een uitgebreide self-assessment krijgt u van ons een toelichting op het volwassenheidsniveau per aandachtgebied plus een benchmark van uw scores ten opzichte van collega organisaties. Ook kunt u met het uitgebreide self-assessment de verbeteringen bijhouden van uw organisatie ten opzichte van eerdere assessments.

 

P3M3 certification assessment

Een van de reden van een P3M3 assessment kan zijn dat van overheidswege of vanuit concurrentieoverwegingen het noodzakelijk of gewenst is de volwassenheid van de eigen organisatie te kunnen aantonen. Op basis van een uitgebreide assessment kan via ons een certificaat worden verkregen waarmee u ook aan derden de volwassenheid van uw organisatie op het gebied van project-, programma- en/of portfoliomanagement kunt aantonen.

 

P3M3 diagnostic assessment

De meest uitgebreide analyse kan worden uitgevoerd met het P3M3 diagnostic assessment. Daarbij kijken wij niet alleen naar de verschillende aandachtsgebieden maar ook heel specifiek naar de onderlinge verbanden (‘threads’) tussen de verschillende aandachtgebieden en naar uw type organisatie.
Hoe is bijvoorbeeld de houding van de medewerkers ten opzichte van de verschillende aandacht-gebieden? En hoe is de planvorming of de borging tussen de verschillende aandachtsgebieden op elkaar afgestemd? Bent u een klant- of een leveranciersorganisatie? Dat maakt bij het interpreteren van de uitkomsten nogal een verschil. Wij adviseren u dan ook om een diagnostic assessment door ons te laten uitvoeren als u effectief met de verschillende verbeterplannen aan de slag wil.

 
 
 

info@hwpconsulting.nl

|